Menu

Obchodne podmienky

Ceny platia pre aktuálnu zásobu .

 

 

Obchodné a reklamačné podmienky elektronického obchodu
www.cechotex.sk


Preambula a kontakty
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej
zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Vojtech Čech - CECHOTEX, so sídlom Krátka 19 ,
04414 Čaňa, IČO: 32561202, zapísaná v Živnostenskom registri Okresný úrad Košice - okolie, Odbor
živnostenského podnikania Číslo živnostenského registra: 806-3333 (ďalej len "predávajúci" v príslušnom
tvare) a spotrebiteľom pričom v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. môže byť fyzická alebo právnická osoba,
ktorá nenakupuje tovar, výrobky alebo služby pre účely jej predaja iným osobám, za účelom podnikania
alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej v texte len "kupujúci" v príslušnom tvare); ktorej predmetom je
kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.cechotex.sk .

Kontaktné a fakturačné údaje predávajúceho:
Vojtech Čech - CECHOTEX
Krátka 19
04414 Čaňa
IČO: 32561202
DIČ: 1020656043
IČ DPH: SK1020656043
Obchodná spoločnosť zapísaná v Živnostenskom registri Okresný úrad Košice - okolie, Odbor
živnostenského podnikania Číslo živnostenského registra: 806-3333
Tel: +4210556999017
Email pre kontakt so spotrebiteľmi: cechotex@cechotex.sk
Bankové spojenie: 1110049512/0200

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) www.soi.sk ( Elektronické podanie podnetov na prešetrenie1)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 04379 Košice, Odbor výkonu dozoru, +421556220781,
ke@soi.sk

Mimosúdne riešenie sporov:
Spotrebiteľské Centrum - www.spotrebitelskecentrum.sk ( Elektronická podateľna SC2)
SNP 20, SK - 903 01 Senec, podatelna@spotrebitelskecentrum.sk; +421221025408

1. Všeobecné ustanovenia
1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú
kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od týchto obchodných a reklamačných
podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a
reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi
úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)
2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva,
na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom
kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou
na základe ich dohody.
3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu
www.cechotex.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške
stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru
1 http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
2 http://spotrebitelskecentrum.sk/podanie
alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie
je uvedené inak.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej
stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje
na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu
tovaru.
5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch
Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom
príslušného súdu.
6. E-shopom alebo elektronickým informačným systémom predajcu sa rozumie verejne dostupný
počítačový systém, prostredníctvom ktorého môže návštevník vykonať objednávku tovarov alebo
služieb.
7. Tovarom, výrobkom a službou sú všetky produkty zverejnené na webových stránkach elektronického
obchodu www.cechotex.sk.


2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci, ktorí v deň vykonania objednávky dovŕšil 18-tý
rok života, predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke
predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný
prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok,
uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka").
2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky
vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len
„potvrdenie doručenia objednávky"). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby
zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je
však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť
alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný
právny predpis neustanovuje inak.
5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením zálohovej faktúry alebo riadnej faktúry v elektronickej alebo
písomnej podobe kupujúcemu alebo uhradením kúpnej ceny prostredníctvom elektronických
platobných prvkov alebo iným riadnym potvrdením prijatia objednávky a súhlasu s uzatvorením
zmluvy zo strany predajcu.
6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred
odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných,
platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že kupujúceho informoval o:
A). hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému
prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho;
B). obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho a v č l.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
C). telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s
predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, informoval na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v č l .1 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
D). adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať
sťažnosť alebo iný podnet, informoval v č l .1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
E). celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní,
alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob,
akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky,
alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný
uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
F). platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje
dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania
reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a
reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
G). informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri
uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v č l.10 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
H). poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v č l .10 a v prílohe týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na
odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
I). informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením
tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
"Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na
vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval
v č l .10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
J). povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10
ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy, o
službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v č l.10 týchto obchodných a reklamačných podmienok,
ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
K). okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v č l .10 týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho;
L). poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623
Občianskeho zákonníka informoval v č l.8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
M). existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších
zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci
poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných
kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, informoval na
príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a
reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
N). existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe,
akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho;
O). dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu
neurčitú, alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o
podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;
P). minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy
vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
R). povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť
predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva
pre kupujúceho takýto záväzok;
S). funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie
elektronického obsahu, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
T). kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je
rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
U). možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na
príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach,
V). úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto
obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
W). o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu
dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
X). o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho.
7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov
podľa čl. 2 bod 6. písm . e ) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na
vrátenie tovaru podľa čl. 2 6. písm . i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je
povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho
1. Predávajúci je povinný:
A). dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom
množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho
uchovanie a ochranu;
B). zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;
C). bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť
kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu.
Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na
odstúpenie od kúpnej zmluvy;
D). odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky
doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi
predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar
kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými
podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu
náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).
4. Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V
prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu
alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy, resp.
stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani
neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak
kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu
alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho
1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu a
to ešte pred potvrdením samotnej objednávky.
2. Kupujúci je povinný
A). prevziať objednaný a dodaný tovar;
B). zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov
na doručenie tovaru,
C). prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní a potvrdiť
neporušenosť ako aj dodanie veci svojím podpisom na dodacom liste alebo hárku kuriérskej
spoločnosti alebo podpisom ním poverenej osoby.
3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými
stranami.


5. Dodacie a platobné podmienky
1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej
stránke elektronického obchodu.
2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec
kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci
nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním
poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej
primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
3. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného
tovaru alebo iné okolnosti.
4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje
predávajúci je len ilustračné.
5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, ihneď po doručení. V prípade
zistenia existencie vady tovaru kupujúci vyhotoví záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého
správnosť potvrdí kuriér alebo predajca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného
predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť
doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle č l.8 týchto obchodných a reklamačných podmienok,
uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci
odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu znáša predávajúci.
6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
A). oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou alebo zásielkovou službou;
B). poškodenie zásielky zavinené poštou alebo zásielkovou službou;
C). prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku
akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných
prekážok.
7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2.
týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť
kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej
zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
8. Kupujúci môže za objednávku zaplatiť: A) v hotovosti pri osobnom odbere alebo prevzatí tovaru na
výdajnom mieste predajcu; B). bankovým predovom v prospech bankového účtu predajcu, ktorý je
uvedený v čl.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok; C). na dobierku pri doručení tovaru.
9. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje paušálne prepravné náklady vo výške v
závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov pričom je kupujúci
o cene dopravy informovaný pred odoslaním objednávky.
10. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcem:
A). zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
B). zľavu za opakovaný nákup alebo,
C). zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu pričom poskytované zľavy nie je možné
kumulovať.


6. Kúpna cena
1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je kupujúcemu
jasná pred odoslaním objednávky a taktiež podtvrdená v zálohovej alebo riadnej faktúre. Ak je kúpna
cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v
ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí
kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa
považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne
potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
2. Kúpna cena tovaru na pri listovaní katalógu môže byť navýšená o dopravné a balné alebo iné účelne
vynaložené poplatky súvisiace s doručením tovaru kupujúcemu. . Kúpna cena pred odoslaním
objednávky je konečná a platná pre zmluvné strany podľa čl.6 ods. 1 týchto všeobecných
obchodných a reklamačných podmienok.
3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.
4. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej
zmluvy, spôsobom na akom sa s predajcom dohodli pri uzavieraní zmluvy..
6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru a
zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je
oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
7. Náklady spojené s montážou alebo vynáškou tovaru alebo iné náklady, nie sú zahrnuté v kúpnej
cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.


7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba
splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného
doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať
s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak je na tovare, alebo
na jeho obale vyznačená lehota použiteľnosti a/alebo lehote minimálnej trvanlivosti, má Kupujúci
právo reklamovať tovar iba do uplynutia vyznačených lehôt. Pokiaľ je na predávanom výrobku alebo
jeho obale vyznačená lehota do ktorej musí byť výrobok použitý, záručná doba skončí po uplynutím
tejto doby. Vybavením reklamácie výmenou vadného tovaru za tovar bez závad, plynie na nový tovar
záručná lehota znova od jeho prevzatia po termín spotreby uvedenom na obale. Za závady potravín
sa považujú závady neodstrániteľné. Kupujúci má preto pri reklamácii právo požadovať podľa
vlastného uváženia výmenu tovaru za tovar bez závad, zľavu z úpnej ceny alebo vrátenie kúpnej
ceny..
2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len
súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom
na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať
ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, no kupujúci nemôže pre
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho
zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu
vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných
podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred
odoslaním objednávky.
7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný
reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a
servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu
alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom emailu.
8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto
obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným
poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde
možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej
zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním
objednávky prečítať ich.
9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme
elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru,
ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa
naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkárni predávajúceho v
súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevadzkárne predávajúceho a doručí
predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa čl.8 bodov 1. až 5. týchto
obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie"), napr. vo
forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu
poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení
reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady
tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv, vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho
zákonníka si uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom
tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba"). Zoznam určených osôb je
uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.
12. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo
vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je
povinný presne označiť reklamované vady tovaru, a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré
mu vyplývajú z čl.8 bodu 1. až 3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622
Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z čl.8 bodov 4. až 5. týchto obchodných a
reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení
reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť
bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o
uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie
reklamácie iným spôsobom.
13. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623
Občianskeho zákonníka uplatňuje, a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom
rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v
zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba
povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších
prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa
vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku
reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba
reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má
právo na výmenu tovaru za nový tovar.
14. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže
predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska
vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby
(ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže
predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru, ani iné
náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
15. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci
ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť,
komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné
posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia
tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez
ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže
zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas
vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný
kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na
odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova
uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
16. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe
uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých, s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola
kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
17. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo
lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
18. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
A). ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú
neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných
podmienok,
B). ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do
konca záručnej doby tovaru,
C). ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
D.) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou
intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
E.) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti
o tovar,
F.) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore
s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania
tovaru,
G). ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými
udalosťami,
H). ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
I.) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či
atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
J). ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
19. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich
spôsobov:
A). odovzdaním opraveného tovaru;
B). výmenou tovaru,
C). vrátením kúpnej ceny tovaru,
D). vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
E). písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
F). odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
20. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie
kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne,
prostredníctvom poskytovateľa poštovej, kuriérskej alebo donáškovej služby.
21. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po
ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom, a zároveň mu bude spolu s tovarom,
resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
22. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru. To platí pokiaľ nie je pre konkrétne prípady
stanovená záručná doba iná.
23. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej
opravy tovaru.
24. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o
výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto
reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od
prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
25. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho
nasledujúcim spôsobom: A). predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo B). predávajúci vadný
tovar vymení.
26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa čl.8 bodu 15. týchto
reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci
reklamáciu vybaví odstránením vady.
27. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu, viackrát sa opakujúcu odstrániteľnú
vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar
riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu
nasledujúcim spôsobom:
A). výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
B). v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením
kúpnej ceny za tovar.
28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú
vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar
riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa čl.8 bodu 15. týchto
reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci
reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických
parametrov.
29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v
potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa čl.8 bodu 14. týchto reklamačných a obchodných
podmienok.
30. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej
odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.
31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch
rôznych odstrániteľných vád súčasne.
32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a
požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa čl.8 bodu 1. týchto reklamačných a
obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je
oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
33. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty
nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.


9. Osobné údaje a ich ochrana
1. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju
registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu na stránke
http://www.cechotex.sk/e/login.
2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZnOOÚ"), predávajúci, ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej
zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže
spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných
vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z
kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
3. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v
zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä
tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa
zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a
spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o
nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade
s platnými právnymi predpismi SR.
5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať
výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na
iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí,
aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli
zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
7. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto reklamačných a obchodných
podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci
po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
8. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním
objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom
oznámil:
A). svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v č l. 1. týchto obchodných a reklamačných
podmienok;
B). identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar
tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii;
C). účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a
kupujúcim; d). že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu
trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v
rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je
kupujúci právnickou osobou;
D). že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.
9. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať
spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich
nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani
podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej
predávajúcemu.
10. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
A). potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
B). účel spracúvania osobných údajov,
C). vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v
informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
C1). identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný;
C2). identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov
nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ;
D). vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje
na spracúvanie,
E). vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
F). doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania
osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v
rozsahu najmä:
F1). poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak
predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ,
oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z
priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý
mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje;
F2). informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
poskytnuté,
F3). okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené;
F4). formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
F5). tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos
osobných údajov;
G). opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
H). likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
I). likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ
alebo iného platného právneho predpisu SR.
11. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
A). využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v
poštovom styku, alebo
B). poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ
vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej
práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť konkrétnom prípade takýmto
spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že
námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie
kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u
predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre
neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o
preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania,
pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri
preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia
predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa čl.9 ods. 18. týchto Obchodných podmienok.
Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon.
14. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo,
žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo
faxom kupujúci upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v
rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal
rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal
iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, doručí písomne
najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
15. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom
oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v
plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
16. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a
reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho
informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
17. Obmedzenie práv kupujúceho, podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ, predávajúci bezodkladne písomne oznámi
dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
18. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4
ZnOOÚ, pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho
budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, a to výrobným spoločnostiam jednotlivých výrobkov
a ich prepravným spoločnostiam.


10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania
zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v
kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu
splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci,
alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je
schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene,
ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať
kupujúceho, a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre
kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od
kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok,
je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v
lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl.
Zákona3 v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak
predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3.
3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom,
ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie
povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s
výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
A). tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru,
ktorý bol dodaný ako posledný;
B). dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu
alebo posledného kusu;
C). na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia
prvého dodaného tovaru.
5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru, aj pred začatím plynutia
lehoty na odstúpenie od zmluvy.
6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim
pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči
alebo pomocou formulára, ktorý je zverejnený na webových stránkach
www.spotrebitelskecentrum.sk/odstupenie
7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných
podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to
najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým
má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
3 Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji
na diaľku")

8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s
kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady
alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb
uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy
poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia
od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci
navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa
prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak
bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie,
nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia
o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej
zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov
a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto
obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci
nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne
osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na
prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil
povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).
13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania
s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty veci, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť
o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).
14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil
kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez
toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný,
poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu A). hodnotu, o ktorú sa
znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške, B). náklady,
ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu
kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
16. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu
uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou
tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
17. V súlade s ust. § 7 ods. 6 kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
A). predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na
mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
B). predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia
alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
C). predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
D). poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie
začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že
vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
E). predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho
kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do
pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených
nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.
18. Ustanovenia č l.10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty
nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 52 písm. a) OZ.


11. Záverečné ustanovenia
1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať
písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových
správ vo výnimočných prípadoch telefonický.
3. Spory so spotrebiteľmi vzniknuté pri predaji, odstúpení od zmluvy alebo reklamácií rieši predajca
mimosúdne, prostredníctvom Spotrebiteľského Centra, v zmysle §25 zákon č. 250/2007 Z.z.
4. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a
doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
5. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 11.12.2015 a účinnosť voči
kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
6. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito
obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom
rozsahu s nimi súhlasí.

Čaňa, dňa 11.12.2015

Vojtech Čech - CECHOTEX

 

 

Príloha č. 1 Formulár na odstúpenie od zmluvy


Tento formulár použite jedine v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy.


V hlavičke zadajte svoje kontaktné informácie


                                                                         Vojtech Čech - CECHOTEX
                                                                         cechotex@cechotex.sk
                                                                         Krátka 19
                                                                         04414 Čaňa
                                                                         IČO: 32561202

 

 

Vec
Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy číslo _________________________ (číslo
objednávky), ktorú som uzatvoril/a dňa _______ - ________ - 20___ (dátum objednania alebo prijatia)
prostredníctvom elektronického obchodu v www.cechotex.sk

 

Kúpnu cenu vo výške ___________________ EUR, žiadam vrátiť v prospech bankového účtu číslo
______________________________ / _____________ (číslo účtu/kód banky).

 

S pozdravom

V ___________________________ dňa _______ - ________ - 20___

 


____________________________________ (vlastnoručný podpis v prípade listového doručenia)

 

 


Príloha č. 2: Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou
dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto
kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením a to vyplnením formulára na stránke
www . spotrebitelskecentrum . sk / formular - odstupenia - od - zmluvy alebo napríklad listom zaslaným poštou na
adresu Vojtech Čech - CECHOTEX, Krátka 19 , 04414 Čaňa, alebo emailom: cechotex@cechotex.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako
príloha č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok.

V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo
akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, aj elektronicky prostredníctvom našej
internetovej stránky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne
potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím
kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na
dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý
ponúkame, ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy, a ak došlo k ich úplnému
poskytnutiu.
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď
nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená
rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom
platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo
po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Príslušný tovar nám zašlite alebo prineste na sklad, z ktorého bol tovar vyexpedovaný, prípadne po
vzájomnej dohode na miesto, ktoré Vám určíme. Vrátenie je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu a
v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa
považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie
tovaru znášate Vy.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty
tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním, v čase od jeho doručenia, do momentu jeho vrátenia iným
spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať